Quy trình - Thủ tục

QUY TRÌNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

QUY TRÌNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 1. Chấm dứt hợp đồng

– Nhà phân phối Tiens có quyền chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho Công ty trước khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là 10 ngày làm việc

– Nếu Nhà phân phối Tiens vi phạm một trong các quy định tại mục III chương II của Quy tắc hoạt động này, công ty sẽ gửi thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng trước 10 ngày làm việc cho Nhà phân phối Tiens và Công ty có quyền yêu cầu Nhà phân phối Tiens bồi thường thiệt hại (nếu có).

2. Thanh lý hợp đồng

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng. Các Bên sẽ tiến hành việc thanh lý Hợp Đồng theo quy trình như sau:

Công ty thực hiện việc Mua lại hàng hóa từ Nhà phân phối Tiens đã bán nếu Nhà phân phối Tiens có yêu cầu.

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, hai Bên cùng thỏa thuận và thống nhất tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Nhà phân phối Tiens có quyền được nhận trong quá trình tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp; cách thức thực hiện nghĩa vụ của Nhà phân phối Tiens bao gồm hoàn trả xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản, Thẻ thành viên và các tài sản khác của Công ty (nếu có); và những vấn đề khác liên quan quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty và Nhả phân phối Tiens (nếu có);

Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thỏa thuận và thống nhất xong tất cả các vấn đề nêu trên, Công ty và Nhả phân phối Tiens sẽ tiến hành thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trên và cùng ký kết Biên bản thanh lý Hợp Đồng.

Trong trường hợp Bên B không thực hiện các quy định nêu trên thì trong vòng 3 tháng kể từ ngày Công ty thông báo cho Nhà phân phối Tiens thông qua gửi email, thông báo công khai tại trụ sở công ty và trên trang thông tin điện tử của công ty, Hợp đồng sẽ tự động được thanh lý.

Scroll to Top