Tài liệu

Mẫu bản cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BẢN CAM KẾT

Kínhgửi: Công ty TNHH ThiênSưViệt Nam

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/: ………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết các nội dung sau:

(1) Tôi đã ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp số………………., ngày……tháng…….năm…….với Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam, được cấp mã số thành viên ………………………………………………….

(2) Tôi đã tham gia và hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản do đào tạo viên……………………………… của Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam thực hiện từ ngày…………………….. đến ngày …………………

(3) Tôi đã đọc, được giảng giải và hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong vai trò người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Quy tắc hoạt động và Kế hoạch trả thưởng của Công ty TNHH ThiênSưViệt Nam

(4) Tôi hiểu rõ các lợi ích nhận được từ việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty là do nỗ lực bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng của bản thân chứ không phải do hoạt động đầu tư tài chính.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

 

HảiDương, ngày……. tháng……năm……
NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Scroll to Top